Om oss

Arkiv

Kategorier

Om oss

Oslo-filharmoniens venner

Oslo-Filharmoniens Venner har som formål å yte økonomisk støtte til orkesteret, og å øke forståelsen for orkesterets kulturelle betydning

Oslo-Filharmoniens Venner ble stiftet i januar 1952, og foreningen har gjennom alle år støttet store konsertprosjekter. Andre verdifulle bidrag er gitt til orkesterutvidelse, turnévirksomhet, instrumentkjøp, kammerkonserter, innspillinger og akustikkforbedring i Oslo Konserthus.

På de fleste av våre konserter har Venneforeningen salgsdisk med orkesterets innspillinger, og ofte med signering av kjente solister.

Medlemsfordelene kan du lese mer om under BLI MEDLEM.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR OSLO-FILHARMONIENS VENNER

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Oslo-Filharmoniens Venner (nedenfor kalt OFV). Dens sete er i Oslo.

 • 2 Formål

Foreningens formål er å samle flest mulig av dem som verdsetter Oslo Filharmoniske Orkester (nedenfor kalt OFO) og å være en god støttespiller for OFO på den måten OFV og OFO blir enige om.

Videre er det foreningens formål å arbeide for større forståelse hos publikum og myndigheter for den kulturelle verdi som OFO representerer.

 • 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 • 4 Medlemmer

Medlemmer kan enten være livsvarige eller årlig betalende. Bedrifter og organisasjoner kan opptas som medlemmer. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig.

Æresmedlemskap kan gis til personer som har gjort en stor innsats for foreningen. Æresmedlem foreslåes av styret og vedtas av årsmøtet. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 • 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 • 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved offentlig kunngjøring. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret innen utgangen av februar måned. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ved møtets åpning skal møtelederen sørge for registrering av antall stemmeberettigede. Bare de medlemmer som har betalt årets medlemskontingent har stemmerett. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme, også for det tilfelle at medlemmet er en bedrift eller organisasjon. Familiemedlemskap gir stemmerett kun for familiemedlemmer som møter på årsmøtet, og da ikke for mer enn maksimum to.

Beslutninger treffes ved simpelt flertall av de stemmeberettigede. Som valgt ansees dog den som har fått flertall av stemmene.

Det er ikke adgang til å møte ved fullmektig.

 • 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag som fremgår av innkallelsen
 4. Fastsette kontingent
 5. Velge:
 6. a) Leder og styremedlemmer for OFV (Leder velges direkte av Årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv)
 7. b) Leder og medlemmer til valgkomiteen (Leder velges direkte av Årsmøtet)
 8. c) Revisor for OFV
 9. Velge blant OFOs abonnenter to medlemmer og ett varamedlem for 2 (to) år til styret for Stiftelsen Oslo-Filharmonien. Ett av medlemmene skal velges som styrets nestleder.

Årsmøtet er beslutningsdyktig til å velge de to styremedlemmene og varamedlemmet uansett hvor mange av årsmøtedeltakerne som er abonnenter, og selv om de foreslåtte kandidater ikke er tilstede.

Årsmøtet ledes av foreningens styreleder. Valgene på årsmøtet ledes av valgkomiteens leder.

 • 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av Styret. Styret skal innkalle til slikt møte uten opphold når det forlanges av minst 1/10 (en tiendedel) av medlemmene.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 • 11 Styret

Foreningen ledes av et styre på mellom 5 (fem) og 9 (ni) medlemmer, som velges av Årsmøtet for 2 (to) år ad gangen, slik at funksjonstiden for halvparten av styremedlemmene utløper hvert år. Gjenvalg kan finne sted, men ingen kan være styremedlem mer enn 6 (seks) år sammenhengende. Den som velges til leder, kan likevel sitte i 2 (to) år ut over dette, slik at samlet sammenhengende funksjonstid som styremedlem og leder blir inntil 8 (åtte) år. Leder velges direkte av Årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Hvis et styremedlem fratrer i valgperioden, kan et nytt styremedlem velges på neste ordinære Årsmøte. Dette skjer hvis sittende styre anser at det fratredende styremedlem må erstattes. Hvis styrets besetning består av færre enn 5 (fem) medlemmer etter fratredelse, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte som velger nytt styremedlem. Hvis styreleder fratrer, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte som velger ny styreleder. I alle tilfeller varsles valgkomiteen, som vil foreslå ny kandidat.

Styret ivaretar foreningens virksomhet, blant annet ved å treffe avtaler med OFO om anvendelse av bidrag og andre former for støtte til orkesteret og om eventuelle arrangementer for medlemmene. Det disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål, uten hensyn til hvordan midlene er innkommet.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med OFVs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser
 4. Representere OFV utad

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, dog slik at det ene styremedlemmet som signerer, må være styrets leder.

Alle foreningens bankkonti og plasseringer skal ha to signaturer. Styret vedtar hvilke to medlemmer som skal inneha disse signaturrettighetene.

Foreningens regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember. Regnskapene skal revideres av en av Årsmøtet valgt statsautorisert revisor.

 • 12 Valgkomiteen

Foreningen har en valgkomité, som fremlegger forslag til valg av styreleder og medlemmer av styret i OFV, valg av styreleder og medlemmer av valgkomité samt valg av styremedlemmer og varamedlem blant OFO-abonnentene til styret i OFO. Valgkomiteen består av 3 (tre) medlemmer, som ikke samtidig kan sitte i styret. Medlemmene i valgkomiteen velges for 3 (tre) år ad gangen, slik at funksjonstiden for ett av medlemmene utløper annethvert år. Gjenvalg kan finne sted, men ingen kan være medlem mer enn 6 (seks) år sammenhengende. Leder blir personlig valgt av årsmøtet for 1 (ett) år ad gangen, men følger ellers sin opprinnelige valgperiode i valgkomiteen.

Hvis et medlem av valgkomiteen må fratre i valgperioden, velges nytt medlem på neste ordinære Årsmøte. Hvis leder fratrer, konstituerer valgkomiteen selv leder blant de to gjenværende medlemmene. Ved påfølgende årsmøte velges ny leder for ett år.

 • 13 Oslo-Filharmoniens Venners Jubileumsfond

Foreningen har overtatt Oslo-Filharmoniens Venners Jubileumsfond pr. 31. desember 2002 med en samlet verdi på kr. 1.689.557. Midlene inngår som en del av foreningens egenkapital og skal balanseføres som en særskilt egenkapitalpost.

Midlene skal forvaltes som en del av foreningens øvrige midler og skal disponeres av styret i henhold til foreningens vedtekter. Jubileumsfondet må dog alltid være minst 1,0 mill. kr.

Dersom fondet faller under dette beløp, skal styret treffe tiltak for å bringe fondet opp til nevnte nivå. Styret kan ikke bevilge midler fra fondet dersom det er under nevnte grense, eller bevilgningen medfører at fondet blir under kr. 1,0 mill.

Dersom foreningen blir besluttet oppløst, skal Jubileumsfondet reetableres med vedtekter som i størst mulig grad blir identiske med de statutter 1) som gjaldt pr. 31. desember 2002.

 • 14 Vedtektsendring

Beslutning om forandring av disse vedtekter treffes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med 2/3 (to tredjedels) flertall av de fremmøtte. Forslag som ikke i fullstendig form fremgikk av innkallelsen, kan ikke vedtas.

 • 15 Oppløsning, sammenslutning og deling

Beslutning om foreningens oppløsning treffes likeledes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. På møtet må minst 3⁄4 (tre fjerdedeler) av de stemmeberettigede medlemmene være tilstede, og beslutning om oppløsning må vedtas med minst 2/3 (to tredjedels) flertall av de fremmøtte.

Hvis ikke 3⁄4 av de stemmeberettigede medlemmene har møtt, men oppløsning blir vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte, må en slik oppløsningsbeslutning for å kunne iverksettes, forelegges et nytt ordinært årsmøte, som avholdes tidligst 1 (en) måned og senest 3 (tre) måneder etter det foregående møte hvor oppløsning første gang ble vedtatt. I det nye møtet må beslutningen om oppløsning vedtas med minst 2/3 (to tredjedels) flertall av de fremmøtte som har stemmerett.

Dersom foreningen oppløses, tilfaller dens kapital og øvrige eiendeler Oslo-Filharmoniens Venners Jubileumsfond.

 

(Vedtatt på årsmøtet 6. april 2017.)

Kontakt

Kontakt oss pr. e-post:

post@ofvenner.no

– eller telefon (Styreleder Ane Wadd. Ofte telefonsvarer):

922 55 885

 

Postadresse:

Oslo-Filharmoniens Venner

Postboks 1607 Vika,

0119 Oslo

 

Eller på sosiale medier:

Facebook: @Oslo-Filharmoniens Venner

Twitter: @OfVenner

Instagram: @filharmoniens_venner

 

Kontakt oss