Om oss

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier

Om oss

Oslo-filharmoniens venner

Oslo-Filharmoniens Venner har som formål å yte økonomisk støtte til orkesteret, og å øke forståelsen for orkesterets kulturelle betydning

Oslo-Filharmoniens Venner ble stiftet i januar 1952, og foreningen har gjennom alle år støttet store konsertprosjekter. Andre verdifulle bidrag er gitt til orkesterutvidelse, turnévirksomhet, instrumentkjøp, kammerkonserter, innspillinger og akustikkforbedring i Oslo Konserthus.

På de fleste av våre konserter har Venneforeningen salgsdisk med orkesterets innspillinger, og ofte med signering av kjente solister.

Medlemsfordelene kan du lese mer om under BLI MEDLEM.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR OSLO-FILHARMONIENS VENNER

§1 Foreningens navn er Oslo-Filharmoniens Venner (nedenfor kalt OFV). Dens sete er i Oslo.

§2 Foreningens formål er å samle flest mulig av dem som verdsetter Oslo-Filharmoniske Orkester (nedenfor kalt OFO), for ved deres hjelp å være en god støttespiller for OFO på den måten OFV og OFO blir enige om.

Videre er det foreningens formål å arbeide for større forståelse hos publikum og myndigheter for den kulturelle verdi som OFO representerer.

§3 Medlemmer kan enten være livsvarige eller årlig betalende. Bedrifter og organisasjoner kan opptas som medlemmer. Kontingenter fastsettes av Årsmøtet. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig. Styret har rett til å stryke ethvert medlem som ikke har betalt sin kontingent ved forfall.

§4 Foreningens styre består av maksimum 9 (ni) medlemmer, som velges av Årsmøtet for 2 (to) år av gangen, slik at funksjonstiden for 4 (fire) henholdsvis 5 (fem) styremedlemmer utløper hvert år. Gjenvalg kan finne sted.

Årsmøtet velger styreleder. Forøvrig konstituerer styret seg selv.

OFVs signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap, dog slik at det ene styremedlemmet som signerer må være styrets leder eller nestleder.

Foreningen har en valgkomité som fremlegger forslag til valg av styreleder, medlemmer av styret, valgkomité og revisor, samt til OFO-abonnentenes medlemmer og varamedlem av styret i OFO. Valgkomitéen består av 3 (tre) medlemmer som velges på Årsmøtet for 1 (ett) år.

Årsmøtet velger blant OFOs abonnenter to medlemmer og ett varamedlem for 2 (to) år til styret for Stiftelsen for Oslo-Filharmonien. Ett av medlemmene skal velges som styrets nestleder.

Årsmøtet er beslutningsdyktig til å velge de to styremedlemmene og varamedlemmet uansett hvor mange av årsmøtedeltakerne som er abonnenter, og selv om de foreslåtte kandidater ikke er tilstede.

Valgene på Årsmøtet ledes av valgkomitéens leder.

§5 Foreningens regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember. Regnskapene skal revideres av en av Årsmøtet valgt statsautorisert revisor.

§6 Styret ivaretar foreningens virksomhet, blant annet ved å treffe avtaler med OFO om anvendelse av bidrag, og om eventuelle arrangementer for medlemmene. Det disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål, uten hensyn til hvordan midlene er innkommet.

§7 Foreningen har overtatt Oslo-Filharmoniens Venners Jubileumsfond pr. 31. desember 2002 med en samlet verdi på kr. 1.689.557. Midlene inngår som en del av foreningens egenkapital og skal balanseføres som en særskilt egenkapitalpost.

Midlene skal forvaltes som en del av foreningens øvrige midler og skal disponeres av styret i henhold til foreningens vedtekter. Jubileumsfondet må dog alltid være minst 1,0 mill. kr.

Dersom fondet faller under dette beløp, skal styret treffe tiltak for å bringe fondet opp til nevnte nivå. Styret kan ikke bevilge midler fra fondet dersom det er under nevnte grense eller bevilgningen medfører at fondet blir under 1,0 mill. kr.

Dersom foreningen blir besluttet oppløst, skal Jubileumsfondet reetableres med vedtekter som i størst mulig grad blir identiske med de statutter som gjaldt pr. 31. desember 2002.

§8 Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned, innkalt med minst 14 dagers varsel i brev til medlemmene. Med innkallelsen følger styrets beretning og regnskap for foregående regnskapsår, samt dagsorden.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av Styret. Styret skal innkalle til slikt møte uten opphold når det forlanges av minst 1/10 (en tiendedel) av medlemmene. Innkallelse skjer i brev til medlemmene med minst 14 dagers varsel.

Styret kan beslutte at innkallingene skal sendes med e-post, og da kun til de medlemmer som har registrert e-post-adresse. I tillegg skal årsmøtet utlyses i ”Allegro” og på OFVs hjemmesider.

Årsmøtet ledes av foreningens styreleder. På ordinært årsmøte behandles beretning og regnskap, valg av styremedlemmer og medlemmer av Valgkomitéen, valg av revisor, fastsettelse av kontingenter og dessuten andre saker som fremgår av innkallelsen. På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som fremgår av innkallelsen.

Det er ikke adgang til å møte ved fullmektig.

Ved møtets åpning skal møtelederen sørge for registrering av antall stemmeberettigede. Bare de medlemmer som har betalt årets medlemskontingent har stemmerett. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme, også for det tilfelle at medlemmet er en bedrift eller organisasjon. Familiemedlemskap gir stemmerett kun for familiemedlemmer som møter på årsmøtet, og da ikke for mer enn maksimum to.

Beslutninger treffes ved simpelt flertall av de stemmeberettigede. Som valgt ansees dog den som har fått flertall av stemmene.

§9 Beslutning om forandring av disse vedtekter treffes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med 2/3 (to tredjedels) flertall av de fremmøtte. Forslag som ikke i fullstendig form fremgikk av innkallelsen, kan ikke vedtas.

§ 10 Beslutning om foreningens oppløsning treffes likeledes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. På møtet må minst 3⁄4 (tre fjerdedeler) av de stemmeberettigede medlemmene være tilstede, og beslutning om oppløsning må vedtas med minst 2/3 (to tredjedels) flertall av de fremmøtte.

Hvis ikke 3⁄4 av de stemmeberettigede medlemmene har møtt, men oppløsning blir vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte, må en slik oppløsningsbeslutning for å kunne iverksettes, forelegges et nytt ordinært årsmøte, som avholdes tidligst 1 (en) måned og senest 3 (tre) måneder etter det foregående møte hvor oppløsning første gang ble vedtatt. I det nye møtet må beslutningen om oppløsning vedtas med minst 2/3 (to tredjedels) flertall av de fremmøtte som har stemmerett.

Dersom foreningen oppløses, tilfaller dens kapital og øvrige eiendeler Oslo-Filharmoniens Venners Jubileumsfond.

(Vedtatt på årsmøtet 21. oktober 2010.)